24 ساعته

plsmodel@gmail.com   

  09336416044

مدلیابی معدلات ساختاری مسیر میانجی و تعدیلی

تأثیر تعدیلی آمادگی فرصت‌یابی حرفه‌ای بر روابط بین اشتیاق شغلی و اطمینان تصمیم‌گیری مسیرشغلی با نقش میانجی خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیرشغلی