24 ساعته

plsmodel@gmail.com   

  09336416044

سید سجاد طباطبایی

سید سجاد طباطبائی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی از دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- متخصص در زمینه آمار، سنجش، اعتباریابی، روش تحقیق
- تسلط کامل بر نرم افزار های آماری از جمله spss، smart-pls، Amos، Lisrel
- تسلط کامل در زمینه مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل مسیر، ارزشیابی، اعتباریابی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی
- دارای چندین مقاله و تجارب علمی پژوهش که بعضی از موارد در قسمت رزومه پژوهشی ذکر شده است.

سیدسجاد طباطبائی

عنوان

طباطبائی سید سجاد، مطهری‌نژاد حسین، تیرگر هدایت (1395). اعتباریابی ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) . گام های توسعه در آموزش پزشکی; ۱۳ (۶) :۵۵۳-۵۶۷.

دانلود

طباطبائی، سیدسجاد و جهانگرد، حمیده (1395). تحلیل ساختاری خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی بر اطمینان تصمیم گیری شغلی با میانجی¬گری ابعاد فرصت¬یابی حرفه¬ای. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تربیتی. 11(47)؛ 85-112.

دانلود

طباطبائی، سیدسجاد و لسانی، مهدی (1396). اعتباريابي آمادگي فرصت¬يابي حرفه¬ای مبتني بر رويکرد حداقل مربعات جزئي. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، دوره 7، شماره 25؛ 157-180.

دانلود

طباطبائی، سیدسجاد، وزیری، الهام و توحیدی، افسانه (1396). تحلیل ساختاری تأثیر عامل‌های شخصیت بر پیشرفت تحصیلی: میانجی‌گری راهبرد مقابله‌ای و اثربخشی عامل‌های یادگیری دانشجویی. فصلنامه روان¬شناسی تربیتی. دوره 13، شماره 46؛ 49-75.

دانلود

طباطبائی، سید سجاد، قربانی، مریم (1397). اعتباریابی ابزار کوتاه سنجش هویت معلمی هیات علمی پزشکی. مجله توسعه آموزش در علوم پزشكي؛ ۱۱ (۳۰) :۵۶-۶۹.

دانلود

طباطبائی، سیدسجاد و مطهری¬نژاد، حسین (1397). تأثیر تعدیلی آمادگی فرصت‌یابی حرفه‌ای بر روابط بین اشتیاق شغلی و اطمینان تصمیم‌گیری مسیرشغلی با نقش میانجی خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیرشغلی در دانشجویان پزشکی. فصلنامه پژوهش¬های علوم شناختی و رفتاری، 8(1)؛ 1-16.

دانلود

طباطبائی، سیدسجاد؛ دانشمند، بدرالسادات؛ عظیمی، زهرا و جهانگرد، حمیده (1397). ارتباط عامل های شخصیت بر سازمان‌دهی مطالعه، استرس و فشار زمانی با میانجی گری راهبرد مقابله ای. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 14(3).

دانلود

تیرگر, هدایت، طباطبائی, سیدسجاد. (1395). ارزشیابی اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان. فصلنامه علمی ـ ترویجی اخلاق، 12(45)؛ 135-166.

دانلود

طباطبائی سید سجاد و زواره صالح (1396). تحلیل ساختاری تاثیر عوامل احساس غربت بر سلامت عمومی کارکنان وظیفه. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، 32 (1)؛ 8-27.

دانلود

آقامحمدی، مهدی؛ طباطبائی، سید سجاد و دبیری، سولماز (1397). رابطه عوامل حمایتی و عوامل خطر با میزان افکار خودکشی دانشجویان تهران بزرگ، . فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، 37 (1).

دانلود

طباطبايي، سيدسجاد (1395)، تبيين اخلاق حرفه اي تدريس در نظام آموزش عالي، دومين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي كاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي

دانلود

طباطبائي، سيد سجاد (1395)، تحليل ساختاري تاثير شخصيت بر استرس و فشار زماني با ميانجي گري راهبردهاي مقابله اي، پنجمين همايش ملي روانشناسي ، مشاوره و مددكاري اجتماعي، خميني شهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر.

دانلود

طباطبائی، سیدسجاد. (1395) اعتباریابی ابزار سنجش هویت معلمی پزشکان. پایان¬نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

دانلود