24 ساعته

plsmodel@gmail.com   

  09336416044

ارائه مدل رابطه استراتژی های مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد سازمان

ارائه مدل رابطه استراتژی های مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد سازمان